In verreweg de meeste gevallen zijn burn-out en de stressfactoren op het werk aan elkaar gerelateerd.

Naast persoonlijkheid en privé omstandigheden speelt bij het ontstaan van een burn-out de werksituatie een cruciale rol.

Daarom valt burn-out ook onder de werkgerelateerde ziekten.

In dit artikel meer over de verschillende stressfactoren binnen een werksituatie die een rol spelen.

 

4 aspecten bij burn-out en de stressfactoren op het werk

Er zijn vier verschillende aspecten binnen een werksituatie die we kunnen onderscheiden.

Dat zijn de arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en de arbeidsvoorwaarden.

 

De stress veroorzakende factoren binnen de verschillende onderdelen zullen bij iedereen anders zijn.

Om ze te kunnen aanpakken is het van belang dat je je bewust bent op welk terrein de meeste stress voorkomt.

 

 

Stressfactoren op het werk die een rol kunnen spelen

 • Arbeidsverhoudingen

Onderlinge relaties op het werk zijn erg belangrijk. Denk aan de sfeer op een afdeling, werkoverleg, nakomen van afspraken, hiërarchie, pesterijen of discriminatie, gelijkwaardigheid van man en vrouw, conflicten en dergelijke.

 

 • Arbeidsomstandigheden

Van groot belang zijn bijvoorbeeld veiligheid, temperatuur, lawaai, werkruimte. Een onrustige, onveilige, te koude of te warme werkomgeving is stressverhogend.

 

 • Arbeidsinhoud

Hier gaat het er om of het werk (te) moeilijk is of (te) gemakkelijk, saai of juist erg enerverend. Ook is van belang of de taakomschrijving duidelijk is. Hoge werkdruk en deadlines maken werk tot een "spannende" aangelegenheid.

 

 • Arbeidsvoorwaarden

Hier gaat het onder andere om contracten, beloning, verlofregelingen, werkzekerheid. Als er hard gewerkt moet worden voor weinig geld, er weinig tijd is om uit te rusten en men ook nog op de schopstoel zit, zal dat veel stress geven.

 

Stressfactoren op het werk door veranderingen

Mijn ervaring is dat veel mensen uit evenwicht raken na een periode van fusie, reorganisatie en/of wisseling van leidinggevenden.

Vaak brengen veranderingen in een werkorganisatie onzekerheid met zich mee.

De cultuur waaraan je gewend was, verandert.

Bovendien neemt dikwijls de werkdruk toe, omdat de personeelsbezetting geen gelijke tred houdt met de organisatieontwikkeling.

Hetzelfde of meer werk moet worden gedaan door minder mensen.

 

Regelmogelijkheden of niet?

Ook de hoeveelheid regelmogelijkheden van de werknemer is bepalend voor de hoeveelheid stress in een baan.

Met regelmogelijkheden bedoelen we de mate waarin je kunt meebeslissen over je werksituatie.

Hoeveel invloed heb je bijvoorbeeld op zijn dienstrooster, je takenpakket, de prestaties die je moet leveren?

 

 

Ervaar je steun van anderen?

Daarnaast speelt de mate waarin iemand steun krijgt van anderen een belangrijke rol bij het ontstaan van een stressreactie.

Wie veel steun krijgt van zijn omgeving kan meer problemen het hoofd bieden.

Deze steun kan de vorm hebben van daadwerkelijke assistentie bij het oplossen van een probleem, een luisterend oor, aanmoediging of fysieke aanwezigheid van een collega of leidinggevende op moeilijke momenten.

Of je steun krijgt hangt niet alleen af van de omgeving, maar ook van je vaardigheid om zelf steun te vragen.

 

Samenvatting burn-out en de stressfactoren op het werk

Stressoren op het werk kunnen zich op verschillende terreinen voordoen en op alle niveaus in arbeidsorganisaties.

Functies die gekenmerkt worden door een combinatie van hoge werklast en weinig regelmogelijkheden veroorzaken de meeste stress.

Of je er ook werkelijk last van krijgt is mede afhankelijk van je vaardigheden om over je werksituatie te kunnen onderhandelen, van de steun die je krijgt of die je kunt organiseren en van je mogelijkheden om problemen op te lossen.

Veranderingen in werk of organisatie die veel stress geven

 • reorganisatie
 • fusie
 • gedwongen overplaatsing
 • overnemen van taken van uitvallende collega's
 • gedwongen veranderingen in het werk
 • afwijzing van een belangrijk verzoek
 • gepasseerd worden
 • (dreigend) ontslag
 • overlijden / ziekte van een collega
 • ernstige berisping
 • ernstig conflict

Nieuwe vaardigheden

Of je dus ook werkelijk last van krijgt van stressoren op het werk is mede afhankelijk van je vaardigheden.

Gelukkig zijn vaardigheden goed aan te leren. Een van de vaardigheden die je kunt leren en veel oplevert binnen een arbeidsrelatie is Geweldloze Communicatie.