Algemene Voorwaarden

Facturen en Betalingen
Het de facturatie van het coaching traject geschiedt op basis van factuur. De factuur wordt vooraf aan je verstrekt via email. De facturatie is inclusief btw. Prijzen worden op de website inclusief btw vermeld. De betaling van de factuur wordt verwacht binnen 14 dagen na ontvangst.

Annuleringsvoorwaarden
Een gespreksafspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Binnen 24 uur annuleren van een afspraak, brengt annuleringskosten met zich mee. Er worden dan € 85,00  aan annuleringskosten in rekening gebracht. Trainingen, gastlessen of workshops kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 7 dagen voor de training of workshop. Hierna zullen er kosten in rekening worden gebracht.

Privacy en kwaliteitsnormen
Hans Schouten houdt zich aan de beroepscode van coaches in Nederland zoals deze is vastgesteld door De NFG alwaar hij als coach is ingeschreven. Er wordt gewerkt conform de vereisten zoals gesteld bij de bovengenoemde beroepsvereniging. Tevens houdt Hans Schouten zich aan de vereisten zoals gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG).

Registratie van persoonsgegevens 
Hans Schouten registreert persoonsgegevens van zijn cliënten die van belang zijn voor een deugdelijke bedrijfsvoering en ten behoeve van de dienstverlening van Hans Schouten. De gegevens worden verwerkt en bewaard zoals is bepaald in de AVG. Persoonsgegevens worden opgeslagen en bewaard op een AVG goedgekeurde wijze. Je kan ten alle tijden verzoeken om jouw gegevens te laten verwijderen. Dit heeft dan tot consequentie dat je dossier niet meer beschikbaar zal zijn. Tevens beschikt Hans Schouten over een gratis digitaal magazine wat tweewekelijks verstrekt wordt aan geïnteresseerden. Je kun je altijd afmelden voor dit magazine.

Geheimhouding en Vertrouwelijkheid
Hans Schouten vindt vertrouwelijkheid en het beroepsgeheim belangrijk. De gegevens van cliënten worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt. Er kan een uitzondering zijn op de plicht tot geheimhouding, wanneer er sprake is van direct levensgevaar of door verplichtingen bij de wet bepaald. Zorgverzekeraars of werkgevers krijgen geen informatie over de inhoud van gesprekken of de behandeling.

Digitale Dossiervorming
Er wordt van elke cliënt een digitaal dossier aangelegd voor een goed verloop van de dienstverlening. Het gaat hier om persoonsgegevens en gespreksgegevens die vastgelegd worden t,b.v. begeleiding en de diensten die Hans Schouten biedt. Een dossier wordt conform de daarvoor geldende wettelijke verplichtingen bewaard (15 jaar) en daarna vernietigd. Je kunt schriftelijk verzoeken om een eigen dossier eerder te vernietigen indien dit wettelijk geen beletsel vormt. Er is geen papieren dossier.

Recht op inzage, communicatie en verbetering van het cliëntdossier
Een digitaal dossier kan altijd worden opgevraagd door de cliënt. Je hebt recht op wijziging van persoonsgegevens als deze niet juist of onvolledig zijn. Je hebt als cliënt van Hans Schouten ten alle tijden recht op inzage tot je eigen cliëntdossier.

Klachten en Geschillen
Indien je ergens niet mee eens bent of je hebt ergens een klacht over dan kun je deze klacht schriftelijk indienen via het contactformulier van deze site. Je klacht zal dan z.s.m. in behandeling worden genomen waarna er contact met je wordt opgenomen om de klacht zo goed mogelijk op te lossen. Hans Schouten onderwerpt zich aan het klacht en tuchtrecht van de beroepsvereniging waarbij hij is aangesloten. In het kader van de Wzzgk is Hans Schouten aangesloten via de beroepsvereniging van De NFG bij de geschillencommissie Stichting Zorggeschil.